Chov koní

Lipicánsky kôň

Lipicanský kôň patrí medzi najstaršie kultúrne plemená koní v Európe. Pôvod odvodzuje od starošpanielskych a starotalianskych koní. Vyšľachtený bol v dvornom žrebčíne Lipica /Slovinsko/, založenom v r. 1580.

Hucúlsky kôň

Typickým predstaviteľom horských plemien koní na Slovensku je huculský kôň.

Slovenský teplokrvník

Pri založení žrebčína Topoľčianky v r. 1921 mali určené chovať aj anglického polokrvníka, ale z priestorových dôvodov ho začali chovať až v r. 1961.

Arabský kôň

Chov arabského koňa na území Slovenska naväzuje na jeho chov v Uhorsku, kde patril medzi najrozšírenejšie teplokrvné plemená koní.

Chov Lipicana na Slovensku

Ing. Emil Kovalčík, PhD. – Ing. Michal Horný, PhD.                                                                                                                                

Arabský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Shagya arab a arabský plnokrvník:                                                                                                                                               

Lipický kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Lipican:                                                                                                                          

Huculský kôň

Informácia o chovnej populácií plemena Hucul:                                                                                                                                

Poskytované služby


Inseminačno-reprodukčné centrum NŽ Topoľčianky, š.p. poskytuje v ROKU 2020 nasledovné služby

EÚ registračné číslo inseminačno-reprodukčného centra: ISŽ-01

eu

 • Inseminácia kobýl čerstvou spermou
 • Inseminácia kobýl zmrazenou spermou
 • Diagnostika žrebnosti sonografom
 • Laboratórne vyšetrenie biologickej kvality spermy žrebcov
 • Odber semena plemenníkom z iných staníc žrebcov a mrazenie
 • Možnosť individuálneho nákupu inseminačných dávok
 • Import čerstvej spermy zo zahraničia podľa platných predpisov pre SR
 • Import hlboko zmrazených inseminačných dávok s možnosťou karantény a uskladnenia, podľa platných predpisov pre SR

Veterinárne podmienky NŽ Topoľčianky, š.p. pre kobyly a žrebcov v pripúšťacej sezóne 2020

Podmienky pre plemenné kobyly v inseminácii:

 • Anémia
 • Žrebčia nákaza (Dourine)
 • Arteritída (Arteritis)
 • Výter – metritída (Taylorela)
 • Vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus)

Podmienky pre plemenných žrebcov na produkciu čerstvej spermy, ID, alebo pôsobiacich v NŽ v prirodzenej plemenitbe

 • Anémia
 • Žrebčia nákaza (Dourine)
 • Arteritída (Arteritis)
 • Výter – metritída (Taylorela)
 • V pase alebo sprievodnom doklade musia byť potvrdené vakcinácie - chrípka (kôň v imunite)
 • Vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus)

VETERINÁRNE VYŠETRENIA NEMÔŽU BYŤ STARŠIE AKO 3 TÝŽDNE!

Inseminácia čerstvou spermou - zásielkový spôsob

Pripúšťacia sezóna

1.2.2020 - 30.9.2020

Príjem objednávok

Kontakt: 0908/718 931

 Pondelok 7:00 7:30
 Utorok    
 Streda 7:00 7:30
 Štvrtok    
 Piatok 7:00 7:30

Doporučujeme objednať na mobilnom telefóne vo večerných hodinách deň pred expedíciou

Informácie potrebné pre objednávku

 • meno a adresu chovateľa, meno a názov firmy, číslo farmy, IČO,DIČ, telefónny kontakt, kontaktná osoba
 • meno a životné číslo (výpal) kobyly, prípadne ďalšie identifikačné údaje (pôvod, druh plemennej knihy); majiteľ kobyly sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla (podľa plemennej príslušnosti), pre ktorú má vybraný plemenný žrebec potvrdený výber
 • meno vybratého žrebca.

Doručenie spermy

Možnosť doručenia inseminačných dávok do 24 hodín

Inseminačná dávka bude doručená na dohodnutú železniční stanicu. Zároveň s inseminačnou dávkou bude zaslaná dohoda o inseminácii kobyly.

Inseminačnú dávku je tiež možné vyzdvihnúť osobne na IRC Topoľčianky (objekt Krásny Majer).

Manipulačný poplatok

20,- EUR (vrátane 20 % DPH)

uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.

Prepravné (pri zaslaní zásielky vlakom)

15,- EUR (vrátane 20 % DPH)

uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.

Majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p., na adresu:

Národný žrebčín „Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky

najneskôr do 10 dní po dodaní ID. V opačnom prípade bude majiteľovi Národným žrebčínom účtovaný sankčný poplatok 10,- EUR (vrátane 20 % DPH).

Osobný odber

Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly Národnému žrebčínu len manipulačný poplatok.

Tlačivá

spolu so spermou budú zaslané tieto tlačivá.

Záznam o inseminácii kobyly

Chovateľ vyplní a pošle spolu s prepravným boxom obratom späť. Potvrdený „Záznam o inseminácii kobyly“ je podkladom pre zápis jednotlivých inseminácií do pripúšťacieho registra a súčasne je potvrdením, že ID (inseminačná dávka) bola použitá iba na kobylu uvedenú v zázname o inseminácii.

Faktúra

základný poplatok /prvá časť pripúšťacieho poplatku/, manipulačný poplatok

Zmluva o poskytnutí služieb

potvrdenú a podpísanú kópiu tejto zmluvy a kópiu výpisu z plemennej knihy alebo kópiu osvedčenia o pôvode je majiteľ povinný obratom poslať späť dodávateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní a v prípade jej neuhradenia nebudú ďalšie ID (inseminačné dávky) zaslané.

Inseminácia v stredisku IRC Krásny Majer

IRC Krásny Majer

V objekte Krásny Majer je vykonávaná inseminácia kobýl zmrazenou alebo čerstvou spermou. Kobyly sú v priebehu inseminácie, prípadne až do vyšetrenia žrebnosti (v závislosti od dohody s majiteľom kobýl) ustajnené v objekte Krásny Majer. Inseminácia zmrazenou spermou je vykonávaná v podmienkach, ktoré umožňujú  intenzívnu reprodukčnú starostlivosť.

Poplatky za kŕmne dni

Poplatok za kŕmny deň kobyly bez žriebäťa  5,- EUR
Poplatok za kŕmny deň kobyly so žriebäťom 7,- EUR

Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej zmrazenou spermou

 130,- EUR *
Poplatok za vykonanú insemináciu u kobyly inseminovanej čerstvou  spermou  20,- EUR *

* Poplatok je splatný zálohovo pri prijatí kobyly do IRC

Poznámka: poplatok pokrýva insemináciu kobyly v jednom (až v prípade potreby) v  troch cykloch ruje.

Pripúšťací poplatok

Pripúšťací poplatok je rozdelený na dve časti.

Základný poplatok

Prvá časť (základný poplatok) je zaplatená pri prevzatí kobyly.

Doplatok po zistení žrebnosti

Druhá časť (doplatok) je uhradená majiteľom kobyly v prípade potvrdenia žrebnosti. Majiteľ je povinný oznámiť dodávateľovi do 31.októbra výsledok vyšetrenia kobyly na žrebnosť! Majiteľovi kobyly budú na základe uhradenia doplatku dobierkou zaslané, resp. osobne odovzdané - potvrdené pripúšťacie lístky.

Odber a zmrazovanie spermy žrebcov v súkromnom vlastníctve

Podmienky odberu spermy:

 • výberová knižka
 • DNA typizácia
 • potrebné veterinárne vyšetrenia žrebca

Poplatok:

Základné vyšetrenie biologickej kvality spermy pre možnosti zmrazenia 100,- EUR 
Za každú inseminačnú dávku  20,- EUR

 

IRC poskytuje možnosť uskladnenia vyprodukovaných inseminačných dávok

Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 1 do 50 ks/kalendárny rok je 50,- EUR 
Poplatok za uskladnenie hlbokozmrazených ID od 51 ks a viac /kalendárny rok je 100,- EUR 

Ku každému poplatku sa pripočíta platné 20 % -ná DPH

Možnosť objednávky spermy cez UVL KOŠICE

Na základe dohody o spolupráci bolo zriadené detašované pracovisko Inseminačno-reprodukčného centra na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Inseminačné dávky nami ponúkaných žrebcov si môžete objednať priamo na UVL Košice v nezmenenej cenovej ponuke.

Kontaktná osoba:  MVDr. Vladimír HURA,

Telefón: 0915/987 048

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podmienky inseminácie čerstvou spermou

Ustajnenie

Žrebce sú ustajnené na objekte Inseminačno-reprodukčného centra Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.

Pripúšťacia sezóna pre insemináciu čerstvou spermou v roku 2020

1. 2. - 30. 9. 2020.

Inseminácia

Inseminované môžu byť kobyly zapísané v plemennej knihe SLOVENSKÉHO TEPLOKRVNÍKA (majiteľ kobyly je povinný preukázať zápis kobyly do plemennej knihy slovenského teplokrvníka).

Ustajnenie v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p.

Ponúkame možnosť ustajnenia a inseminácie kobýl v Inseminačno-reprodukčnom centre Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. (podľa platného cenníka).
Insemináciu vykonáva Ing. Marcela Kubíková, tel.: 037/630 16 13-5, (mobil: 0908/718 931)

Veterinárne podmienky pre príjem kobyly do IRC Krásny Majer:

Pas koňa  každá kobyla musí mať pas koňa 
Vakcinácia proti chrípke vakcinácia proti chrípke musí byť zapísaná v pase koňa podľa platnej schémy 
Vyšetrenia
 1. Anémia (vyšetrenie nemôže byť staršie ako 6. mesiacov)
 2. Žrebčia nákaza (Dourine)
 3. Arteritída (Arteritis)
 4. Výter – metritída (Taylorela)
 5. Vyšetrenie krvi na Západonílskú horúčku (West Nile Virus)

 

Objednávky čerstvej spermy

Pondelok 7:00 7:30 
Utorok    
Streda 7:00  7:30
Štvrtok    
Piatok 7:00  7:30

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Kubíková

Mobil: 0908/718 931

Odporúčame objednať na mobilnom telefóne vo večerných hodinách deň pred expedíciou.

Pri objednávke je potrebné nahlásiť:

 • Meno majiteľa kobyly (meno, adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ)
 • Meno požadovaného žrebca
 • Kobyla (základné číslo, meno)
 • Meno a tel. kontakt osoby, ktorá vyzdvihne inseminačnú dávku
 • Objednávateľ sa zaručuje, že inseminovaná bude len kobyla zapísaná v plemennej knihe slovenského teplokrvníka (nie kobyly bez známeho pôvodu).

 

Distribúcia inseminačnej dávky

Inseminačná dávka bude doručená na dohodnutú železniční stanicu.

Zároveň s inseminačnou dávkou bude zaslaná dohoda o inseminácii kobyly, ktorú je potrebné vyplniť a zaslať na adresu:

Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p., Ing. Marcela Kubíková, Parková 13,   951 93 Topoľčianky

 

Osobné vyzdvihnutie inseminačnej dávky

Inseminačnú dávku je tiež možné vyzdvihnúť osobne na IRC Topoľčianky (objekt Krásny Majer).

 

Evidencia o inseminácii

Na každú inseminovanú kobylu v sezóne 2020 uzatvára Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p. s chovateľom Dohodu o inseminácii kobyly.

Jedna potvrdená kópia zostáva chovateľovi a jednu potvrdenú kópiu chovateľ zasiela na adresu: Národný žrebčín „Topoľčianky“, š.p., Ing. Marcela Kubíková, Parková 13,   951 93 Topoľčianky bezprostredne po inseminácii.

Zoznam koní v inseminačno-reprodukčnom centre

Kôň Rodokmeň
 58 small

58 Neapolitano XVIII Geleta (N XI-27)

nar. 2006

Beluš

o.: 224 Neapolitano XI Caprietta
m.: 629 Geleta
  83 small

 83 Hroby XX (H VIII-1 SK)

nar. 2010

Čierny hnedák

 o.: 214 Hroby VIII
 m.: 709 Hroby XII-20
104 small

104 Conversano XVI Solana

nar. 2014

Beluš

o.: 53 Conversano XIV Mirana
m.: 653 Solana
98 small

 98 Oušor XIII (Ou VI-2)

nar. 2009

Plavák

 o.: 45 Oušor VI
 m.: 677 Prislop-8
  66 small

66 Oušor IX (Ou III-54)

nar.2005

Plavák

o.: 212 Oušor III
m.: 679 Goral XVII-1
105 small

 105 Tobrok III (Suleiman)

nar. 2014

Vraník

 o.: 151 Tobrok
 m.: 610 Silvia
110 small

 110 Tobrok IV (Uzaar)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 151 Tobrok
 m.: 719 Unia
108 small

108 Shagya XXXV (Sh XXXII-9)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 54 Shagya XXXII
 m.: 582 Siglavy Bagdady I-10
109 small

109 Gazal X (G VIII-12)

nar. 2014

Hnedák

 o.: 60 Gazal VIII (Kartágo)
 m.: 561 Koheilan IV-47

 

 

Cenník Inseminačno-reprodukčného centra

Cenník poplatkov

Manipulačný poplatok  20,- EUR (vrátane 20 % DPH)  uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. 

Prepravné

(pri zaslaní zásielky vlakom)

 15,- EUR (vrátane 20 % DPH) uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry z Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p. majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína „Topoľčianky“, š. p., na adresu: Národný žrebčín „Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr do 10 dní po dodaní ID. V opačnom prípade bude majiteľovi Národným žrebčínom účtovaný sankčný poplatok 10,- EUR (vrátane 20 % DPH).

Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly Národnému žrebčínu len manipulačný poplatok.

 

Cenník pripúšťacích poplatkov pre NŽ Topoľčianky, š.p., v roku 2020

Číslo žrebca Meno žrebca Cena PP v roku 2020 (bez DPH)
pre kobyly zapísané v PK na Slovensku pre kobyly nezapísané v PK na Slovensku
88 Tobrok III (Suleiman) 500,-€ 1 000,-€
104 Conversano XVI Solana 400,-€ 1 000,-€
58 Neapolitano XVIII Geleta 400,-€ 1 000,-€
98 Oušor XIII 150,-€ 500,-€
83 Hroby XX 150,-€ 500,-€
110 Tobrok IV (Uzaar) 400,-€ 750,-€
66 Oušor IX 150,-€ 500,-€
108 Shagya XXXV 250,-€ 1000,-€
109 Gazal X 250,-€ 1000,-€

Oznamy pre chovateľov

UPOZORNENIE

 

Stredisko plemenárskej evidencie a marketingu oznamuje, že vybavuje žiadosti od chovateľov len pre plemená koní lipican, hucul, shagya-arab, arabský plnokrvník a arab.

 Vybavenie akejkoľvek žiadosti do 24 hodín je so 100%-nou prirážkou z ceny za uvedenú službu. Všetky ostatné žiadosti sa vybavujú do 30 pracovných dní od ich oficiálneho prijatia.

  

Aktuálny cenník

 

 

 

Zmena majiteľa koňa

Podmienky pre zmenu majiteľa koňa

Uznaná chovateľská organizácia pre vedie PK plemien hucul, shagya-arab, lipican a arabský plnokrvník, upozorňuje nových majiteľov koní, že pri prepise vlastníka koňa je potrebné predložiť na úrad plemennej knihy tieto dokumenty:

 1. Hlásenie o zmene majiteľa
 2. Kúpno-predajnú zmluvu, resp. doklad o nadobudnutí koňa (faktúra)
 3. Potvrdenie o pôvode koňa (POP – rodokmeň koňa)
 4. Pas koňa

Dôležité upozornenia

 • Upozorňujeme, že PAS koňa neslúži ako doklad o vlastníctve, čo je uvedené aj na prvej strane menovaného dokladu. POP – potvrdenie o pôvode koňa slúži ako doklad vlastníctva a predchádzajúci majiteľ je povinný oba doklady odovzdať s koňom novému majiteľovi.
 • BEZ UVEDENÝCH DOKLADOV NEBUDE ZMENA MAJITEĽA UZNANOU CHOVATEĽSKOU POTVRDENÁ ANI AKCEPTOVANÁ!!!
 • V prípade, že sa tak nestane, môže Úrad plemennej knihy vystaviť duplikáty, ktoré si musí uhradiť nový majiteľ.
 • V prípade koní importovaných – dovezených sa vopred informujte o podmienkach prepisu.

 

Aktuálny cenník

 

Dokumenty

 

Hlásenie

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. ako uznaná chovateľská organizácia v chove koní (pre plemená lipican, hucul, shagya-arab a arabský plnokrvník) si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 16/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat a Nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008 ste povinný do 14 dní od vykonania zmeny v pase a potvrdení o pôvode koňa uznanou chovateľskou organizáciou nahlásiť zmenu  na pracovisko  PS SR š.p. Hlohovecká 5 , 951 41 LUŽIANKY. Zmeny je potrebné zasielať na predpísaných tlačivách, ktoré nájdete na