Oznam chovateľom o poskytnutí štátnej pomoci pri overovaní pôvodu koní (DNA)

Plemenárske služby SR, š.p. ako poskytovateľ pomoci uzatvára s príjemcom pomoci, teda chovateľom zmluvu o poskytnutí subvencovanej služby na overovanie pôvodu koní (DNA) v zmysle schémy štátnej pomoci a žiadosť o štátnu pomoc na overovanie pôvodu koní.

Uznaná chovateľská organizácia musí mať s chovateľom uzatvorenú zmluvu na Kontrolu úžitkovosti (KÚ),  (číslo zmluvy sa uvedie do žiadosti).

To znamená, že chovateľ musí vyplniť nielen žiadosť, ale aj zmluvu.

Zmluvu a žiadosť nájdete aj na webstránke PS SR:

https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-genetickeho-laboratoria/

Prílohy: