Doručenie spermy

Možnosť doručenia inseminačných dávok do 24 hodín.

Inseminačná dávka bude doručená na dohodnutú železničnú stanicu. Zároveň s inseminačnou dávkou bude zaslaná dohoda o inseminácii kobyly.

Inseminačnú dávku je tiež možné vyzdvihnúť osobne v Inseminačno reprodukčnom centre Krásny Majer.

Manipulačný poplatok - 25,- EUR (+ 20 % DPH) uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry. Prepravné (pri zaslaní zásielky vlakom) - 12,50 EUR (+ 20 % DPH) uhrádza majiteľ kobyly na základe vystavenej faktúry.

Majiteľ kobyly je povinný vrátiť termobox do Národného žrebčína “Topoľčianky“, š. p., na adresu:

Národný žrebčín “Topoľčianky“, š. p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky najneskôr do 10 dní po dodaní inseminačnej dávky. V opačnom prípade bude majiteľovi účtovaný sankčný poplatok 25,- EUR (+ 20 % DPH).

Osobný odber

Pri osobnom odbere uhrádza majiteľ kobyly manipulačný poplatok. V prípade zapožičania termoboxu sa uhrádza na mieste záloha 30,- EUR, ktorá sa po spätnom doručení termoboxu vráti.
Možnosť zapožičania kontajneru na prenos hlboko zmrazenej spermy za vratný poplatok 100,- EUR (+ 20% DPH), manipulačný poplatok je 40,- EUR (+ 20% DPH).

Dôležité tlačivá

spolu so spermou budú zaslané tieto tlačivá:

Záznam o inseminácii kobyly

Chovateľ vyplní a pošle spolu s prepravným boxom obratom späť. Potvrdený „Záznam o inseminácii kobyly“ je podkladom pre zápis jednotlivých inseminácií do pripúšťacieho registra a súčasne je potvrdením, že ID inseminačná dávka bola použitá iba na kobylu uvedenú v zázname o inseminácii.

Faktúra

základný poplatok (prvá časť pripúšťacieho poplatku) + manipulačný poplatok

Zmluva o poskytnutí služieb

potvrdenú a podpísanú kópiu tejto zmluvy a kópiu výpisu z plemennej knihy alebo kópiu osvedčenia o pôvode je majiteľ povinný obratom poslať späť dodávateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní. V prípade jej neuhradenia nebudú ďalšie inseminačné dávky zaslané.

 

Vytlačiť   E-mail