Chov koní

Oznamy pre chovateľov

UPOZORNENIE

 

Stredisko plemenárskej evidencie a marketingu oznamuje, že vybavuje žiadosti od chovateľov len pre plemená koní lipican, hucul, shagya-arab, arabský plnokrvník a arab.

 Vybavenie akejkoľvek žiadosti do 24 hodín je so 100%-nou prirážkou z ceny za uvedenú službu. Všetky ostatné žiadosti sa vybavujú do 30 pracovných dní od ich oficiálneho prijatia.

 


 

Zmena majiteľa koňa

Podmienky pre zmenu majiteľa koňa

Uznaná chovateľská organizácia pre vedie PK plemien hucul, shagya-arab, lipican a arabský plnokrvník, upozorňuje nových majiteľov koní, že pri prepise vlastníka koňa je potrebné predložiť na úrad plemennej knihy tieto dokumenty:

  1. Hlásenie o zmene majiteľa
  2. Kúpno-predajnú zmluvu, resp. doklad o nadobudnutí koňa (faktúra)
  3. Potvrdenie o pôvode koňa (POP – rodokmeň koňa)
  4. Pas koňa

Dôležité upozornenia

  • Upozorňujeme, že PAS koňa neslúži ako doklad o vlastníctve, čo je uvedené aj na prvej strane menovaného dokladu. POP – potvrdenie o pôvode koňa slúži ako doklad vlastníctva a predchádzajúci majiteľ je povinný oba doklady odovzdať s koňom novému majiteľovi.
  • BEZ UVEDENÝCH DOKLADOV NEBUDE ZMENA MAJITEĽA UZNANOU CHOVATEĽSKOU POTVRDENÁ ANI AKCEPTOVANÁ!!!
  • V prípade, že sa tak nestane, môže Úrad plemennej knihy vystaviť duplikáty, ktoré si musí uhradiť nový majiteľ.
  • V prípade koní importovaných – dovezených sa vopred informujte o podmienkach prepisu.

 

Cenník - Plemenná kniha

Úkon

Cena v EUR

(bez 20% DPH) 

Vstupný zápis koňa (import) 

67,00 

Výber žrebca na príslušný rok do 1.2. príslušného roku 

34,00 

Výber žrebca na príslušný rok po 1.2. príslušného roku 

80,00 

Výber žrebca na základe vlastnej výkonnosti 

34,00 

Predvýber žrebca na základe žiadosti majiteľa (individuálne v odôvodnených prípadoch) 

120,00 + dopr. 

Predvýber žrebov v NŽ Topoľčianky - hromadne 

67,00 

Výkonnostné skúšky žrebcov 

133,00 

Výkonnostné skúšky žrebcov pre zahraničných majiteľov 

200,00 

Výkonnostné skúšky kobýl 

40,00 

Výkonnostné skúšky kobýl pre zahraničných majiteľov 

200,00 

Opravné výkonnostné skúšky 

100,00 

Zápis kobyly do PK pred narodením žriebäťa do 4 rokov veku kobyly 

30,00 

Zápis kobyly do PK po ožrebení 

30,00 

Zápis PK do PK individuálne na základe žiadosti majiteľa 

27,00 + dopr. 

Registrácia žriebäťa do 31.12. v roku narodenia 

20,00 

Elektronický čip  

6,00 

Registrácia žriebäťa do 1 roku  

40,00 

Registrácia a označenie žriebäťa 1-3 ročného (s doložením DNA) 

67,00 

Odborný popis koňa na žiadosť majiteľa 

20,00 + dopr. 

Vystavenie POP koňa do veku 1 roka 

20,00 

Vystavenie POP koňa od 1 roku veku 

30,00 

Vystavenie pasu koňa 

20,00 

Vystavenie pasu koňa staršieho ako 1 rok

40,00

Vystavenie pasu koňa na základe žiadosti majiteľa do 48 hodín

100,00

Zmena majiteľa v POP 

10,00 

Zmena ostatných údajov v POP (zmena mena koňa, kastrácia a pod.) 

20,00 

Vystavenie POP - duplikát 

67,00 

Vystavenie pasu koňa – duplikát  

70,00 

Výpis z PK - duplikát 

20,00 

Výberová knižka - duplikát 

34,00 

Výpis z PK - duplikát

20,00 

Vystavenie duplikátu pripúšťacieho lístku  

10,00 

Bonitácia (jarná, jesenná) základného stáda, dorastu a plemenného materiálu na žiadosť chovateľa 

200 + dopr. 

Vystavenie exportného certifikátu WAHO (pri exporte arabských plnokrvných koní) 

120,00 

 

  • dopr. – pri individuálnych návštevách sa účtuje dopravné 0,50 EUR/km
  • Iné služby neuvedené v sadzobníku účtujeme dohodou.

 

Schválené riaditeľom Národného žrebčína, š.p. Topoľčianky, š.p.

Ing. Michal Horný, PhD. 

10.01.2023

 

Dokumenty

 

Hlásenie

Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. ako uznaná chovateľská organizácia v chove koní (pre plemená lipican, hucul, shagya-arab a arabský plnokrvník) si Vás dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 16/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat a Nariadenia Komisie (ES) č. 504/2008 ste povinný do 14 dní od vykonania zmeny v pase a potvrdení o pôvode koňa uznanou chovateľskou organizáciou nahlásiť zmenu na pracovisko Centrálny register hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08. Zmeny je potrebné zasielať na predpísaných tlačivách, ktoré nájdete na