JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“, Š.P. 10.-11.05.2023

JARNÁ BONITÁCIA CHRÁNENÉHO A ŠĽACHTITEĽSKÉHO CHOVU V NÁRODNOM ŽREBČÍNE “TOPOĽČIANKY“, Š.P. 10.-11.05.2023

Výberová   Komisia

 • Ing. Juraj Kovalčík – poverený predseda
 • Ing. Eugen Feherváry (členom komisie od 10.05.2023 od 12,00 hod.)
 • Ing. Kamil Šulko (členom komisie od 11.05.2023)
 • Ing. Péter Görözdi (ospravedlnený)
 • Ing. Vladimír Šmelko (ospravedlnený)
 • MVDr. Marián Pavľak (ospravedlnený)
 • Ing František Grácz (ospravedlnený)
 • Ing. Zuzana Hargašová, PhD. (neospravedlnená)

Hodnotiteľská a choVAteľská   Komisia

 • Ing. Eugen Feherváry
 • Ing. Juraj Kovalčík
 • MVDr. Štefan Karahuta
 • Ing. Kamil Šulko
 • Ing. Michal Horný, PhD.
 • Ing. Samuel Sokol
 • Ing. Emil Kovalčík, PhD.
 • Ing. Monika Ivančíková, PhD.

Za REGIONÁLNU VETERINÁRNU A POTRAVINOVÚ SPRÁVU

 • MVDr. Ján Chladný, riaditeľ RVPS Nitra
 • MVDr. Oto Naď

POZVANÍ:

 • Ing. Juraj Pénzeš, Poverený výkonom funkcie Generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva
 • Ing. Lenka Capeková, PhD., Hlavný štátny radca, Odbor živočíšnej výroby, Sekcia poľnohospodárstva
 • PI SR Nitra
 • MVDr. Dušan Solár

Výberová komisia pre chov koní MP a RV SR v dňoch 10. – 11.05. 2023  uskutočnila jarnú bonitáciu koní v NŽ “Topoľčianky“  š.p. Bolo prehliadnutých 8 lipicanských pepinierov, 43 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya-arabských pepinierov, 35 plemenných shagya-arabských kobýl, 6 pepinierov plemena huculský kôň, 31 plemenných kobýl plemena huculský kôň, 2 pepinieri v chove plemena slovenského teplokrvníka, 24 plemenných kobýl plemena slovenský teplokrvník, 3 kobyly anglické plnokrvné, 2 plemenné žrebce plemena arabský plnokrvník, 4 kobyly plemena arabský plnokrvník, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 37 koní vo výcviku, 35 športových koní a 5 dostihových koní vo vlastníctve NŽ “Topoľčianky“ š.p.   

Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní k jarnej bonitácii. Všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené. Komisia pozitívne hodnotí dobrý kondičný a dobrý zdravotný stav koní a korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní ako aj stav reprodukčných ukazovateľov vo všetkých stádach vzhľadom k začiatku pripúšťacej sezóny.

Komisia pozitívne hodnotila zaradenie plemenného žrebca Embassy II importoveného z Nemecka so špičkovou športovou výkonnosťou. Komisia gratuluje chovateľom Národného žrebčína z príležitosti zápisu „Tradícií chovu plemena koní lipicana“ do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO (01.12.2022).

Zároveň vyjadrila uznanie za mimoriadnu typovú vyrovnanosť plemenných stád chovných kobýl, ako aj ich priaznivé líniové a rodinné zastúpenie.

Zamestnanci NŽ “Topoľčianky“ š.p. zabezpečovali priebeh jarnej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihuje korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné záznamy ako aj čistotu a poriadok na chovných objektoch. Počas bonitácie sa uskutočnil aj predvýber žrebcov a mladých kobýl do chovného výcviku. Predvýber žrebcov a výkonnostné skúšky sa uskutočnia v Národnom žrebčíne 17.05.2023.

 


Vytlačiť   E-mail